Dr, Txawj Teev Vaj ( sawv khov kho thaum raug ntxeev ntxias ) Radio 2020


+840395243848 – Facebook//Nriav Lub Neej Tshiab
© Copyright belong to Nyiaj Ntxawg Yang

4 Replies to “Dr, Txawj Teev Vaj ( sawv khov kho thaum raug ntxeev ntxias ) Radio 2020”

  1. Tsis tsim nyog yus yuav muab tus tswv yexus ib lub church coj los hais li ub li no zoo li cas los tus tswv mam ua tus txiav txim xwb tsim nyog nej yuav tsum paub vaj loog kub txog nqe no thuam tsis tau ib lub church twg vim koj twb tsis paub hais tias koj lub puas yog lub tseeb tsam lawv lub ho yog lub tseeb ne thiab ho ua haum vajtswv siab ne yus ho yuav ua cas cia vajtswv mam txiav txim xwb ok.

  2. Cas peb tsis cia vajtswv txiav txim es yus ho txiav txim rau lwm tus qho no puas haum vajtswv siab ma xav kom peb xav kom zoo thiab

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *